Cơ hội nghề nghiệp

MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

2017-11-18 20:15:00

   

 

Công ty CP ĐTBĐS Thành Đông

CỘNG HOÃ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Mã số: …

 

VÍ TRÍ DỰ TUYỂN : ………………………………………………………………………………………..

 

Mức lương đề nghị:……………………………………………………………………………………… ...

Ngày có thể bắt đầu công việc:……………………………………………………………………………..

THÔNG TIN CHUNG

Họ và Tên:           

¨   Nam          ¨nữ         ngày sinh:  …../ …../ ……

Nơi sinh:

                

Dân tộc:

 

Tôn giáo:

            

Chiều cao:

                  

Cân nặng:

 

Tel :

 

Email:

 

Hộ khẩu thường trú:  

Nơi ở hiện nay:

Địa chỉ liên hệ:           

CMND số:

Ngày cấp: …../ …../ ……….

Nơi cấp:

Tình trạng hôn nhân:            

Thành phần gia đinh (Cha, mẹ, anh chị em ruột, vợ, con):

Họ và tên

Quan hệ

Tuổi

Nghề nghiệp, nơi làm việc

  Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO :

Thời gian

 

Tên Trường

Chuyên ngành

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

 

Tên Công ty

Chức danh

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Hà Nội., ngày ….. tháng ….. năm …..

         NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI

          (Ký, ghi rõ họ tên)

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.