Văn bản pháp luật

  1. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng
  2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng
  3. V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ - CP ngày 23/06/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
   Download
  1. Công văn số 1894/UBND - KT ngày 19/03/2014 của UBND TP. Hà Nội
  2. Công văn số 1894/UBND - KT ngày 19/03/2014 của UBND TP. Hà Nội
  3. V/v: Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân áp dụng 6 tháng đầu năm 2014
   Download
  1. Quyết định số 12/2014/ QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND P.Hà Nội
  2. Quyết định số 12/2014/ QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND P.Hà Nội
  3. V/v: sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nàh nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 2/3/2011 của UBND TP.Hà Nội
   Download
  1. Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000
  2. Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000
  3. Thông tư số 08/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000”.
   Download
  1. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng
  2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng
  3. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   Download
1
2
3

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.