Sơ đồ tổ chức

- Chủ tịch HĐQT:  chairman of the board of management;

- Phó chủ tịch HĐQT: vice president of the board of management;

- Thành viên HĐQT: Member of the board of management;

- Trưởng ban Kiểm soát: chief of management supervisor unit;

- Tổng giám đốc: chief executive officer;

- Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính:  finance deputy general manager;

- Phó TGĐ phụ trách kinh doanh: sales deputy general manager;

- Bộ phận văn phòng tổng công ty: head office secretariat;

- Bộ phận tài chính - Kế toán: Accounting department;

- Bộ phận trợ lý, thư ký TGĐ: Unit of secretary and assistant to the CEO

- Chi nhánh Hải Dương: Hai Duong Branch

- Chi nhánh Ninh Thuận: Ninh Thuan Branch

- Chi nhánh Nha Trang: Nha Trang Branch

- 11 Member companies:

+ Thanh Dong Design consultant joint stock company;

+ Thanh Do investment joint stock company;

+ Thanh Hung Development and construction investment joint stock company.

+ Thanh Dong education joint stock company;

+ Nha Trang development joint stock company;

+ Nam Hai Duong investment joint stock company;

+ Viet Nhat construction joint stock company;

+ Thanh Dong sport investment joint stock company;

+ Minh Viet commercial and investment joint stock company;

+ August construction limited company;

+ Phuc Tuan engine joint stock company.

Tin tức tiêu điểm :

Thời gian: 8h30 -> 17h30, Thứ 2 -> thứ 7.

Scroll